Për Ne

Qendra për Këshillim dhe Përkrahje të Gruas “Dora Dorës” është formuar në vitin 2002 në Prizren si shoqatë joqeveritare,  joprofitabile dhe apolitike.

Aktivitetet e veta Dora Dorës i zhvillon në baza vullnetare dhe në saje të donacioneve të donatorëve të huaj dhe të brendshëm.

Dora Dorës bashkëpunon ngushtë me organizatat joqeveritare brenda dhe jashtë vendit.

Projektet DD i realizohen në koordinim me nevojat e komunitetit lokal dhe në kooperim me institucionet lokale.


Themelueset:

 • Vjosa Curri,
 • Vehibe Kuksi Karahoda dhe
 • Majda Xhejlani


Anëtaret e Kuvendit të parë :

 • Vjosa Curri
 • Vehibe Kuksi Karahoda
 • Majda Xhejlani
 • Mybexhel Zhuri
 • Besire Potokqi dhe
 • Birten Mormorina


Bordi drejtues:

 • Laura GUGULI  -  Kryetare e Bordit
 • Mirsad AVDIQ - Anëtar i Bordit
 • Ajnisha FISHEKGJIU - Anëtare e Bordit
 • Ertan SIMITÇI - Anëtar i Bordit


 • Vjosa Curri - Drejtore egzekutive
 • Luljeta Avdiq - Koordinatore e Projekteve